Download PDF

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bescheiden: alle door Wederpartij aan LEV of door LEV aan wederpartij ter beschikking gestelde informatie, documenten of gegevens, al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle overige informatie relevant voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Wederpartij: de contractspartij van LEV.
 3. LEV: Ondernemen met LEV, gevestigd te Wemeldinge. Ondernemen met LEV valt statutair onder Improve! Advies B.V. KvK-nummer 71415149, www.ondernemenmetlev.nl, info@ondernemenmetlev.nl
 4. Overeenkomst: de contractuele verhouding tussen LEV en wederpartij.
 5. Partijen: LEV en wederpartij gezamenlijk.

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen partijen, waaronder die uit hoofde van aanbiedingen, bestellingen en iedere bestaande en toekomstige overeenkomst (op afstand), tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan wederpartij beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij LEV in te zien zijn en op verzoek van de wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst (op afstand) elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Door een bestelling te plaatsen geeft wederpartij aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 4. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. In het geval deze algemene voorwaarden en de door partijen gesloten overeenkomst onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, geldt het bepaalde in de overeenkomst.
 5. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met LEV voor de uitvoering waarvan door LEV derden dienen te worden ingeschakeld.
 6. Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. LEV en wederpartij zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 2 Offertes

 1. Een door LEV uitgebrachte offerte is geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven in de offerte. Offertes kunnen door LEV tot uiterlijk 5 werkdagen na aanvaarding door wederpartij worden herroepen.
 2. Offertes van LEV zijn mede gebaseerd op informatie die door wederpartij is verstrekt. Wederpartij staat er voor in dat deze informatie juist en volledig is.
 3. LEV kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht LEV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod van LEV en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt LEV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang deze aanvaarding niet door LEV is bevestigd, kan de wederpartij de aanvaarding intrekken.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, spant LEV zich in passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data te nemen en te zorgen voor een veilige webomgeving. Indien de wederpartij elektronisch kan betalen, zal LEV zich inspannen om passende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.
 4. LEV kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien LEV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Alle overeenkomsten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LEV.

Artikel 4 Uitvoering Overeenkomst

 1. LEV voert de Overeenkomst uit naar beste kunnen. LEV bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke medewerkers, maar houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van wederpartij. LEV heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder (voorafgaande) kennisgeving aan wederpartij, te laten verrichten door derden.
 2. Wederpartij verleent hierbij aan LEV onherroepelijke volmacht om in zijn naam derden in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van de overeenkomst.
 3. LEV is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. Indien partijen zijn overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan LEV de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Termijnen waarbinnen werkzaamheden door LEV dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk, schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 5 Uitsluiting herroepingsrecht

 1. LEV sluit met betrekking tot de door haar verkochte bescheiden het herroepingsrecht van wederpartij uit, nu sprake is van bescheiden die door LEV tot stand zijn gekomen overeenkomstig specificaties van de wederpartij en/of de bescheiden door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 6 Gegevens Wederpartij

 1. Wederpartij is gehouden om alle bescheiden welke LEV naar haar oordeel nodig heeft, of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de door LEV gewenste vorm en op de door LEV gewenste wijze ter beschikking te stellen. Wederpartij staat in voor de volledigheid en juistheid van de verstrekte bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 2. Wederpartij vrijwaart LEV voor aanspraken van derden, die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige bescheiden.
 3. LEV heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat wederpartij aan de in dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 4. Voor rekening en risico van wederpartij zijn de door LEV gemaakte extra kosten en uren, alsmede de overige schade die LEV lijdt, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen van de bescheiden door wederpartij.
 5. Indien en voor zover wederpartij dat verzoekt, worden de door Wederpartij ter beschikking gestelde bescheiden, aan hem geretourneerd.
 6. Wederpartij draagt er kosteloos zorg voor dat de medewerkers van LEV de voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke toegang verkrijgen tot terreinen en gebouwen, en tot de desbetreffende apparatuur, relevante gegevensbestanden en overige informatie van wederpartij en stelt hen voor zover relevant kosteloos de daartoe noodzakelijke pasjes en dergelijke alsmede bijbehorende instructies ter beschikking.
 7. Indien door de door LEV ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 7 Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van bijvoorbeeld de wederpartij of de bevoegde instanties wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. LEV zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan verder de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is LEV gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door LEV en de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden (waaronder het tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden). Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van LEV op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 3. LEV kan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de overeenkomst behoren toe aan LEV.
 2. Het is wederpartij uitdrukkelijk verboden om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEV, bescheiden (waaronder voortbrengselen van de geest) van LEV te verveelvoudigen, aan derden ter hand te stellen, te openbaren of te exploiteren.
 3. De wederpartij zal de van LEV ontvangen informatie en bescheiden geheimhouden en de nodige maatregelen nemen om te waarborgen dat haar personeel de genoemde informatie en bescheiden geheimhoudt.
 4. Indien wederpartij dit artikel overtreedt dan verbeurt hij, ongeacht of de overtreding aan wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van LEV een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van LEV, waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Financiële beloning

 1. Het honorarium van LEV is niet afhankelijk van de uitkomst van de aan LEV verleende opdracht en wordt berekend aan de hand van de standaard door LEV gehanteerde uurtarieven, en is - tenzij Partijen een vast honorarium zijn overeengekomen- verschuldigd naar mate door LEV werkzaamheden ten behoeve van Wederpartij zijn verricht.
 2. Het honorarium ziet alleen op de door LEV bestede tijd, en omvat niet de overige kosten die LEV aan Wederpartij in rekening brengt zoals onkosten, declaraties van door LEV ingeschakelde derden en dergelijke.
 3. LEV is gerechtigd aan het begin van ieder kalenderjaar de door hem gehanteerde uurtarieven aan te passen. Daarnaast mag LEV een eventueel overeengekomen vast honorarium verhogen indien blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate afwijkt van de werkelijke hoeveelheid werk, terwijl dat niet toerekenbaar is aan LEV, dat in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 4. Indien Wederpartij een door LEV aangekondigde verhoging van het vaste honorarium niet wenst te aanvaarden, is hij gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden.
 5. Naast het in het eerste lid van dit artikel bedoelde honorarium, kunnen Partijen ook een succesvergoeding overeenkomen, die afhankelijk is van de uitkomst van de aan LEV verleende opdracht.
 6. LEV heeft vóór aanvang van zijn werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Wederpartij een door LEV naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Artikel 10 Betaling

 1. Betaling van facturen van LEV dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Wederpartij is niet bevoegd het aan LEV verschuldigde te verrekenen met een vordering op LEV.
 2. Indien wederpartij niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft LEV het recht aan wederpartij de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot aan de dag der algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten die LEV heeft.
 3. In geval wederpartij enige op hem rustende verplichting uit hoofde van een overeenkomst niet nakomt, zal wederpartij aansprakelijk zijn voor alle kosten die LEV in redelijkheid maakt teneinde te bereiken dat wederpartij zijn verplichtingen alsnog nakomt. Buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van de vordering van LEV te bedragen.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn wederpartijen, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke wederpartijen zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de facturen van LEV.

Artikel 11 Klachten

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van een overeenkomst en/of een verzonden factuur dienen binnen 2 maanden na voltooiing van de overeenkomst en/of de verzenddatum van de factuur waar de klacht betrekking op heeft volledig en duidelijk omschreven schriftelijk bij LEV te worden ingediend.
 2. Indien wederpartij niet tijdig heeft gereclameerd, verliest wederpartij alle eventuele rechten en bevoegdheden ter zake de niet tijdig gemelde gebreken in de verrichte werkzaamheden en/of verzonden factuur.
 3. Bij LEV ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door LEV binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een inhoudelijk antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Een consument (een natuurlijk persoon niet handelend in beroep of bedrijf) kan zich in dat geval wenden tot een onafhankelijke geschillencommissie of het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Voor nietconsumenten, zie artikel 19.
 5. Een klacht als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. De bescheiden op de website van LEV worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. LEV streeft naar een zo actueel en correct mogelijke website. Mocht ondanks haar inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website (inclusief de daarop te kopen bescheiden) onvolledig en/of onjuist en/of achterhaald zijn, dan is LEV daarvoor niet aansprakelijk. Wederpartij onderkent het feit dat de juistheid van bescheiden op de website van LEV afhankelijk is van meerdere factoren en bijvoorbeeld ook onderhevig is aan wetswijzigingen.
 2. LEV behoudt zich het recht voor om de informatie en producten op haar website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. LEV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.
 3. LEV behoudt zich het recht voor een bepaalde termijn aan de downloadlink van de bescheiden te verbinden.
 4. De aansprakelijkheid van LEV is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van LEV wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag aan eigen risico dat op grond van de toepasselijke voorwaarden voor rekening van LEV blijft. Op verzoek van wederpartij wordt door LEV inzage verschaft in de geldende polisvoorwaarden. Indien geen uitkering plaats mocht vinden om wat voor reden dan ook, dan is de aansprakelijkheid van LEV beperkt tot het bedrag dat LEV voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst van wederpartij heeft ontvangen, met een maximum van € 10.000,-. Bij overeenkomsten met een langere looptijd dan vier maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het door de wederpartij verschuldigde honorarium over de laatste vier maanden.
 5. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van wederpartij uit welke hoofde ook, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden en de wederpartij de betreffende vorderingen niet binnen de genoemde periode van één jaar in rechte aanhangig heeft gemaakt.
 6. LEV is niet aansprakelijk voor schade van wederpartij, van welke aard ook, veroorzaakt doordat wederpartij aan LEV onjuiste en/of onvolledige bescheiden heeft verstrekt of laten verstrekken.
 7. LEV is niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Bij het inschakelen van derden door LEV, zal LEV steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. LEV is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 9. Op de bedingen in deze algemene voorwaarden en in de Overeenkomst kunnen, naast LEV, ook medewerkers van LEV en door LEV in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden een beroep doen.

Artikel 13 Vrijwaring

 1. Wederpartij vrijwaart LEV tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de wederpartij van deze overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van de wederpartij, onverminderd het bepaalde in artikel 12 (aansprakelijkheid). Indien LEV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden LEV zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is LEV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van LEV en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van wederpartij.

Artikel 14 Overmacht

 1. Indien LEV haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend wordt begrepen ziekte of verhindering van medewerkers, (technische- en/of stroom)storingen, computervirussen of wanprestatie van leveranciers, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat LEV alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. LEV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat LEV haar verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door LEV niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn wederpartij en LEV bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, ook niet als LEV enig voordeel geniet van de overmachtstoestand. Wel behoudt LEV aanspraak op vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Artikel 15 Opschortingsrecht

 1. LEV is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan wederpartij of derden, tot op het moment dat al haar opeisbare vorderingen door of namens wederpartij volledig zijn voldaan.

Artikel 16 Opzegging

 1. Partijen kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 2. Indien tot (tussentijdse) opzegging wordt overgegaan door wederpartij, heeft LEV niet alleen recht op vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, maar ook op vergoeding van de door haar geleden schade, alsmede op vergoeding van overige kosten die zij al heeft gemaakt of nog zal maken voor zover annulering of voorkoming daarvan niet meer mogelijk is.

Artikel 17 Privacy

 1. Op alle online diensten en leveringen van LEV en de verwerking van persoonsgegevens van de wederpartij, is het Privacy- en Cookiebeleid van LEV van toepassing, dat u kunt vinden op www.ondernemenmetlev.nl.

Artikel 18 Arbeidsomstandigheden en werktijden Gedetacheerden

 1. Wederpartij wordt in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet aangemerkt als werkgever van gedetacheerden. Vanwege deze hoedanigheid is Wederpartij gehouden de werkzaamheden van gedetacheerden te doen plaatsvinden met inachtneming van de bij of krachtens die wet gestelde eisen.
 2. Uit dien hoofde zal Wederpartij aan alle geldende veiligheidseisen voldoen ten aanzien van de ruimten waarin en ten aanzien van de zaken waaraan of waarmee gedetacheerden werken of waarvan gedetacheerden gebruik kunnen maken.
 3. Indien Wederpartij zijn verplichtingen zoals vermeld in de eerste twee leden van dit artikel niet of niet voldoende is nagekomen, is hij aansprakelijk voor door gedetacheerden geleden schade. Wederpartij vrijwaart LEV tegen alle aanspraken van gedetacheerden.
 4. Wederpartij krijgt van LEV het recht om gedetacheerden gedurende het overeengekomen aantal uur per week voor zich te laten werken, volgens bij Wederpartij gebruikelijke werktijden. Behoudens voor zover Partijen schriftelijk anders overeenkomen, zullen de werktijden altijd vallen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Indien gedetacheerden op parttime basis worden ingezet, dient Wederpartij rekening te houden met een zo efficiënt mogelijke invulling van de uren, te weten hele dagen of volledige ochtenden/middagen.

Artikel 19 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 20 Vertalingen en wijziging

 1. In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst. LEV is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking na aankondiging, op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.